Non Teaching Staffs

Shri. Somashekar M. Sajjan
Office Superintendent
Mobile: 9901940588

45

Smt. Bhavani M Palekar
Clerk – cum – typist

47

Smt. Kavita Jinadev Nayak
Second Division Assistant

Nitin J Halgekar

Shri. Nitin Jayaram Halgekar
Second Division Assistant
Mobile: 9964799914

Mahesh G C

Shri. Mahesh Gundu Chandgadkar
Second Division Assistant
Mobile: 90350127418

50

Shri. Pandurang Somu Laxmeshwar
Attender

54

Shri. Ramachandra Somu Soorve
Peon