Non Teaching Staffs

 

   

Dr. Somashekar M. Sajjan
Office Superintendent
Mobile: 9901940588

47

Smt. Kavita Jinadev Nayak
Second Division Assistant

Nitin J Halgekar

Shri. Nitin Jayaram Halgekar
Second Division Assistant

Mobile: 9964799914

Mahesh G C

Shri. Mahesh Gundu Chandgadkar
Second Division Assistant

Mobile: 90350127418

54

Shri. Ramachandra Somu Soorve
Peon

Shri. Bharat Sulappa Gunaga
Peon